Otázky a odpovědi

 1) Co si počít s rozporem mezi Biblí a jinými "posvátnými" knihami?
 2) Může zkušenost srdce potvrdit pravdivost více náboženství, která si protiřečí?

 3) Apeluje Bůh na zkušenost nebo na rozum člověka?
 4) Co je to okultismus?
 5) Kde je příčina okultismu?
 6) Mohou okultisté proniknout do církve?

 7) Je důležitější obsah křesťanství nebo jeho forma?
 8) Záleží na forme křtu?
 9) Je něco špatného na křtění malých dětí?

10) Stačí plnit desatero, aby mě Bůh přijal?
11) Je Bůh všemohoucí?
12) Co je osud a lze jej předpovědět z karet?
13) Musí se Bohoslužby konat v kostele?
14) Jsou některé příběhy v Bibli smyšlené?
15) Existuje minulý život?

16) Co říká Bible o homosexuálním styku a těch, kdo se jej dopouštějí?
17) Co říká Bible o cizoložství, smilstvu a těch, kdo se jich dopouštějí?
18) Co říká Bible o lhaní a lhářích?
19) Může si nějaké náboženství činit nárok na monopol?
20) Nejsou mezi jednotlivými náboženstvími velké rozdíly?
21) Může se člověk meditací a poznáváním sebe sama dobrat pravdivého poznání Boží vůle?
22) Existuje více cest k Bohu?
23) Proč by měl být Ježíš jedinou cestou k Bohu?
24) Proč by Bůh posílal jen jednu bytost?
 (Aneb: Proč jsem křesťanem a nikoliv svědkem Jehovovým, bahaistou, budhistou, sikhistou, katolíkem, evolucionistou, scientologem, muslimem, atd.)

25) Proč Bible blíže nevysvětluje ....?
 (Aneb: Co je účelem Bible?)

26) Je věřící vždy neracionální?
27) Kdo stvořil Boha?

28) Mohu se pokřtít sama?
29) Je pocit důkazem, že je člověk v kontaktu s Bohem?
30) Jaký je mechanismus šíření spásy?
31) Mluví Bůh přímo ke všem věřícím lidem?

32) Učiní kvazivědecká filozofie iluzionisty Dawkinse lidstvo šťastným?
33) Mám se nechat pokřtít ponořením do vody proti vůli rodičů?
     Musí být člověk pokřtěn, aby byl zachráněn?
     Kam se mám dívat, když se modlím?
     Co musí člověk udělat, aby Bůh vyslyšel jeho modlitby?
     Mohu cítit, že Bůh vyslechne a vyslyší moje modlitby?
     Řekne mi Ježíš, kdy, jak a kde se mám nechat pokřtít?
     Mluví Bůh, Ježíš Kristus nebo Duch Svatý osobně s lidmi?

34) Proč nejsem humanistický ateista?
35) Proč nejsem evolucionista?
(Aneb: Jak evolucionističtí vědci interpretují důkazy na podporu své víry v evoluci.)

36) Je křesťanství nadřazené jiným náboženstvím?
37) Věří křesťané dogmatům?
38) Je Ježíš jediným, kdo zvítězil nad smrtí?
39) Dějí se novozákonní zázraky uzdravování i v dnešní době?
40) Proč nejsem scientologem?
41) Musí křesťané házet špínu na jiná dobrá náboženství?
42) Mají křesťané bojovat proti jiným náboženstvím?

43) Co znamená milovat Boha?
44) Jaký je vztah lidí k Bohu v průběhu lidské historie?
45) Může člověk milovat Boha, když nežije svůj život bez hříchů?
46) Byli lidé někdy schopni přesného projevu lásky vůči Bohu?
47) Jaké jsou důsledky přesného projevu lásky člověka k Bohu na život člověka?
48) Dodržovali Izraelci přesně Boží zákony?
49) Co přesně musí člověk učinit v dnešní době, aby byl spasen?
50) Skutečný křesťan nehřeší?
51) Jak mám přesně konat Boží vůli v každodenním životě skrze Ducha pravdy, kterým chci být veden?

52) Proč nejsem baptista?
53) Mohu se stát křesťankou, když na to nemám vlohy?
54) Jak se mohu stát křesťankou a být spasená Bohem?
55) Jak mám bojovat proti ďáblovi?
56) Jak má křesťan milovat Boha a lidi?

57) Co prorokoval Ježíš o konci světa?
(Aneb: Proč lze rozumně očekávat, že se nenaplní “proroctví” o konci světa 21.12.2012?)

58) Jaká víra je živá?
59) Proč nejsou všichni věřící mými bratry v Kristu?
60) Ke které církvi patřím?
61) Jaké následování Boží vůle je pravé?
62) Jaké je poučení z přírodních a jiných katastrof?
63) Jaká je pravá tvář darwinismu?
(Aneb: Jak Darwin přispěl k vědeckému ospravedlnění vyhlazování ras jako hnací síly evolučního pokroku.)

64) Jak dosáhnout očisty od mnohého zla a velkých hříchů?
     Co musím udělat?
     Musím být pokřtěna?

65) Co přesně znamená otevřít Pánu Ježíši dveře?
     Můžu Ježíši dát svůj život?
     Předělá si ho Pán Ježíš podle sebe k lepšímu?
     Zajímám Pána Ježíše?
     Bude vždy se mnou, když ho zavolám?
     Vyslyší každou mojí prosbu, když to bude pro dobro?

66) Jak ukázat svědkům Jehovovým pravdu Božího Slova?
     Otázka na svědka Jehovova a univerzální reakce na odpověd.

67) Mohu být v dnešní době pokřtěn Duchem Svatým?
(Aneb: Jaký byl účel křtu Duchem Svatým a který křest je na odpuštění hříchů?)
68) Byli apoštolové pokřteni vodou?
69) Proč Pavel nepokřtil více lidí?

70) Co znamená věřit Bohu?
 (Aneb: Jak je to s mou vírou, když nemám zkušenosti, zážitky a prožitky s Bohem, nebyla jsem pokřtěná Duchem Svatým, myslím si, že mě Bůh nemá rád a nedává mi žádné znamení?)

71) V kterého Boha věřím?
72) Stvořil Bůh svět opravdu za 6 dní?
73) Byli Adam s Evou normální lidé jako my, nebo měli nějaké nadpřirozené vlastnosti či schopnosti?

74) Kde mám hľadať riešenie svojich problémov?
75) Existuje Boh?
76) Ako to, že je nejaký Boh?
77) Je Ježiš Boh a sú jeho zázraky reálne?
78) Prečo vlastne existuje nejaké nebo a peklo?
79) Prečo tu vlastne sme?
80) Ako sa človek môže stať kresťanom a byť spasený Bohom?
81) Ako prekonať pochybnosti o Bohu?

82) Proč nejsem členem Církve bratrské?
83) Je člověk spasen pouhou vírou?
84) Jaký je účel křtu?
85) Jsou místní církve částí církve obecné?
86) Jaký je základní dokument církve, kterou postavil Ježíš Kristus?
87) Které církvi jsem členem a co poradím tomu, kdo nemá církev ve svém městě?

88) Jakou mám záruku, že můj další křest nebude později opět zpochybněn?
89) Mám se nechat "překřtít" a kým nebo to mám nechat na posouzení Ježíši?
90) Proč Bůh dovolil holokaust?
91) V kterém jménu se mají křtít lidé?
92) Jak se duchovně mrtvý člověk může stát duchovně živým?
93) Existuje nějaká lidská autorita, která je oprávněna k závaznému výkladu Bible?
94) Musí mít člověk nutně k dispozici Bibli, aby byl spasen?
95) Koho Bůh poslal kázat evangelium??
96) Jaký má člověk prospěch z Bible, pokud ji má k dispozici?
97) Jak může kterýkoliv člověk v kterékoliv době nalézt Boha?
98) Jakým soudem bude Bůh soudit všechny lidi, včetně těch, kteří se o Jeho vůli nemohli poučit z Písma?

99) Je skutečně křest nutný ke spáse?
100) Jak to bude s manžely po vzkříšení?
101) Co bude po smrti? Jak bude probíhat poslední soud?
102) Bude stejný trest pro všechny hříšníky?
103) Ke komu se máme modlit?
104) Bylo království připraveno od založení světa?
105) Je možné nehřešit?


Bible